[python] video

Viewer

 1. import cv2
 2. import numpy as np
 3.  
 4. # Load the background image (assumed to be a screenshot of the WhatsApp conversation)
 5. background = cv2.imread('whatsapp_screenshot.png')
 6.  
 7. # Create a mask for the phone screen
 8. screen_mask = np.zeros_like(background)
 9. screen_mask[70:400, 40:600] = 255
 10.  
 11. # Create a blank image to represent the phone screen
 12. screen = np.zeros_like(background)
 13.  
 14. # Add text to represent the conversation
 15. font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
 16. cv2.putText(screen, 'Studentja: Të nderuar mesues, unë kam pasur disa probleme familjare', (50, 50), font, 1, (255,255,255), 2, cv2.LINE_AA)
 17. cv2.putText(screen, 'Mesuesi: Unë kuptoj që mund të keni pasur probleme të vërteta,', (50, 100), font, 1, (255,255,255), 2, cv2.LINE_AA)
 18. cv2.putText(screen, 'por është shumë e rëndësishme që të njoftoni mungesat tuaja', (50, 150), font, 1, (255,255,255), 2, cv2.LINE_AA)
 19. cv2.putText(screen, 'në kohë për të mbajtur një regjistër të saktë të mesimeve', (50, 200), font, 1, (255,255,255), 2, cv2.LINE_AA)
 20.  
 21. # Add the phone screen to the background image using the mask
 22. background = cv2.bitwise_and(background, background, mask=cv2.bitwise_not(screen_mask))
 23. background = cv2.add(background, screen)
 24.  
 25. # Show the final composite image
 26. cv2.imshow('Biseda midis mesuesit dhe studentes', background)
 27. cv2.waitKey(0)
 28. cv2.destroyAllWindows()
 29.  

Editor

You can edit this paste and save as new:


File Description
 • video
 • Paste Code
 • 04 Feb-2023
 • 1.33 Kb
You can Share it: