ss - PHP Online

Form of PHP Sandbox

Enter Your PHP code here for testing/debugging in the Online PHP Sandbox. As in the usual PHP files, you can also add HTML, but do not forget to add the tag <?php in the places where the PHP script should be executed.Your result can be seen below.

Result of php executing

Full code of ss.php

 1. <?php 
 2. include'netting/baglan.php';
 3. error_reporting(E_ALL);
 4. ini_set("display_errors", 1);
 5. //################################################################################################################
 6. //                                              LIVESEARCH KODLARI
 7. //################################################################################################################
 8. /* Database Bağlantısı */
 9. //     if (isset($_REQUEST['term'])) { // Bir terim gelip gelmediğini kontrol ediyoruz.
 10. //         $term = $_REQUEST['term']; // Gelen terimi değişkene atıyoruz.
 11. //         /* Gelen terim ile eşleşen kayıt olup olmadığını sorguluyoruz. */
 12. //         $sSorgu=$db->query("SELECT * FROM il WHERE isim LIKE '".$term."%'", PDO::FETCH_ASSOC);
 13. //         if ($sSorgu) { // Sorgulama sonucu dolu olursa eğer sonuçları ekrana basıyoruz.
 14. //             $sSorgu=$db->query("SELECT * FROM il WHERE isim LIKE '".$term."%' limit 4", PDO::FETCH_ASSOC);
 15. //             foreach($sSorgu as $scek){ 
 16. //                 $name = $scek['isim'];
 17. //                 echo '<li class="list-group-item sonuclar">'.$name.'</li>';
 18. //             }
 19. ?>
 20.  <script type="text/javascript">
 21. //               //   const myLists = document.querySelectorAll('.liveresult');
 22.  
 23. //               //   document.addEventListener('click', (event) => {
 24. //               //     myLists.forEach(myList => {
 25. //               //       if (!myList.contains(event.target)) {
 26. //               //         myList.style.display = 'none';
 27. //               //     }
 28. //               // });
 29. //               // });
 30. // const myDiv = document.getElementById("liveresult");
 31. // document.addEventListener("click", (event) => {
 32. //   if (!event.target.classList.contains("myClass") && event.target.tagName !== "BODY") {
 33. //     myDiv.style.display = "none";
 34. //   }
 35. // });
 36.  </script>
 37. <?php 
 38. //       }else{
 39. //             // Eğer eşleşen kayıt yoksa alttaki uyarıyı ekrana basıyoruz.
 40. //         echo '<li class="list-group-item">Eşleşen kayıt bulunamadı.</li>';
 41. //     }
 42. // }
 43.  
 44.  
 45. use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
 46. use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
 47.  
 48. require 'src/Exception.php';
 49. require 'src/PHPMailer.php';
 50. require 'src/SMTP.php';
 51.  
 52.  
 53.  
 54. //################################################################################################################
 55. //KULLANICI TARAFINDAN GELEN TARİHLERİ ALIN!
 56. if (isset($_POST['from']) && isset($_POST['to'])) {
 57.     // KULLANICIDAN GELEN DEĞERLER
 58.     $giristarihi  =   postduzenle($_POST['from']);
 59.     $cikistarihi  =   postduzenle($_POST['to']);
 60.     $villaid      =   postduzenle(intval($_POST['villaid']));
 61.  
 62.     if (strlen($giristarihi)==10 && strlen($cikistarihi)==10) {
 63.  
 64.         $villasorgu=$db->prepare("SELECT * from villadetay where villaid=?");
 65.         $villasorgu->execute(array($villaid));
 66.         $villadetay=$villasorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 67.         // VİLLA VAR MI KONTROLU
 68.         if ($villaid!=$villadetay['villaid']) {
 69.             echo 'Ürün Bulunamadı!';
 70.             exit();
 71.         }else{
 72.             $villaid=$villadetay['villaid'];
 73.             //KULLANICININ SEÇMİŞ OLDUĞU TARİH ARALIĞINDAKİ GÜNLER
 74.             $kullanicininsectigigunler_array = array();
 75.             $start          =   new DateTime($giristarihi);
 76.             $end            =   new DateTime($cikistarihi);
 77.             $end->modify('+1 day'); // 1 Gün daha ekliyoruz çünkü son seçtiği tarihi listelemek için
 78.             $interval       =   new DateInterval('P1D');
 79.             $period         =   new DatePeriod($start, $interval, $end);
 80.             $i=0;
 81.             foreach ($period as $date) {
 82.                 $kullanicininsectigigunler = $date->format('m/d/Y');
 83.                 array_push($kullanicininsectigigunler_array, $kullanicininsectigigunler);
 84.                 $i++;
 85.             }
 86.             // REZERVASYONLU OLAN GÜNLER
 87.             $sSorgu=$db->query("SELECT * FROM rezervasyon WHERE villaid=$villaid AND durum=1", PDO::FETCH_ASSOC);
 88.             $rezervasyonlugunler_array = array();
 89.             foreach($sSorgu as $scek){ 
 90.             $giristarihleri  =  $scek['giris_tarih'];
 91.             $cikistarihleri  =  $scek['cikis_tarih'];
 92.  
 93.             $start           =  new DateTime($giristarihleri);
 94.             $end             =  new DateTime($cikistarihleri);
 95.             $end->modify('+1 day'); // SON SEÇTİĞİ TARİHİ LİSTELEMEK İÇİN "1" GÜN DAHA EKLİYORUZ
 96.             $interval        =  new DateInterval('P1D');
 97.             $period          =  new DatePeriod($start, $interval, $end);
 98.                 foreach ($period as $date) {
 99.                     $rezervasyonlugunler = $date->format('m/d/Y');
 100.                     array_push($rezervasyonlugunler_array, $rezervasyonlugunler);
 101.                 }
 102.             }
 103.             $overlap=array_intersect($rezervasyonlugunler_array, $kullanicininsectigigunler_array);
 104.             if (count($overlap) > 0) {
 105.                 echo'<hr><span style="color: red;">"<b>Rezervasyona Uygun Değildir!</b>"</span><br>Seçtiğiniz Tarih Aralığı Müsait Değildir';
 106.                 exit();
 107.             }elseif($i==0) {
 108.                 echo'<hr><span style="color: red;">"<b>Rezervasyona Uygun Değildir!</b>"</span><br>Giriş Tarihi, Çıkış Tarihinden Önce Olmalıdır';
 109.                 exit();
 110.             }else{
 111.  
 112.             // FİYAT BİLGİSİ HESAPLAMA
 113.               // BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ
 114.               // ÖDEME LİSTESİ VE ÖDEME TÜRÜ
 115.               
 116.               $OnOdemeOrani             =   isset($siteayar['onOdemeOrani'])              ?  $siteayar['onOdemeOrani']              : 0;
 117.               $odemeTuru                =   isset($villadetay['odeme_yontemi'])           ?  $villadetay['odeme_yontemi']           : "tamOdeme"
 118.  
 119.               $fiyat['konaklama']       =   0;
 120.               $min['konaklama_gunu']    =   isset($villadetay['min_konaklama_suresi'])    ?  $villadetay['min_konaklama_suresi']    : 0;
 121.  
 122.               $fiyat['temizlik']        =   isset($villadetay['temizlik_ucreti'])         ?  $villadetay['temizlik_ucreti']         : 0;
 123.               $min['temizlik_gunu']     =   isset($villadetay['min_temizlikucreti_gunu']) ?  $villadetay['min_temizlikucreti_gunu'] : 0;
 124.  
 125.               $fiyat['depozito']        =   isset($villadetay['depozito_ucreti'])         ?  $villadetay['depozito_ucreti']         : 0;
 126.  
 127.               $fiyat['onOdeme']         =   0;
 128.               $fiyat['kalanOdenicek']   =   0;
 129.               $fiyat['toplamOdencek']   =   0;
 130.  
 131.               $sonucYazisi              =   "Fatal Error (null)";
 132.  
 133.  
 134.                 // ÖDEME YÖNTEMİ DOĞRU MU KONTROLÜ
 135.                 if ($odemeTuru<>"tamOdeme" && $odemeTuru<>"onOdeme") {
 136.                   echo '<hr><span style="color: red;">"<b>Rezervasyona Uygun Değildir!</b>"</span><br>Ödeme Yöntemi Geçerli Değildir. Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz.';
 137.                   exit();
 138.                 }
 139.  
 140.  
 141.                 // KULLANICININ SEÇMİŞ OLDUĞU GÜNLER
 142.                 $from_date = new DateTime($_POST['from']);
 143.                 $to_date = new DateTime($_POST['to']);
 144.                 // ###################################
 145.                 $gun_sayisi = $from_date->diff($to_date)->days + 1;
 146.                 $gunler = [];
 147.                 for ($i = 0; $i < $gun_sayisi; $i++) {
 148.                     $gunler[] = $from_date->format('Y-m-d');
 149.                     $from_date->modify('+1 day');
 150.                 }
 151.                 // FİYAT BİLGİLERİNİ HESAPLAMA
 152.                 $donemlikFiyatlar = $db->query("SELECT * FROM donemlik_fiyatlar WHERE villaid=$villaid", PDO::FETCH_ASSOC)->fetchAll();
 153.                 foreach ($gunler as $gun) {
 154.                     // Fiyat Şuan Yok
 155.                     $fiyatSuanVarMi = false;
 156.                     foreach ($donemlikFiyatlar as $donemlikFiyat) {
 157.                         $fiyat_baslangic = new DateTime($donemlikFiyat['baslangic_tarihi']);
 158.                         $fiyat_bitis = new DateTime($donemlikFiyat['bitis_tarihi']);
 159.                         if ($gun >= $fiyat_baslangic->format('Y-m-d') && $gun <= $fiyat_bitis->format('Y-m-d')) {
 160.                             // Fiyat Şuan Var
 161.                             $fiyatSuanVarMi = true;
 162.                             // Konaklama Fiyatına Alınan Değerleri Aktar
 163.                             $fiyat['konaklama'] += $donemlikFiyat['fiyat'];
 164.                             break;
 165.                         }
 166.                     }
 167.                     // Eğer Fiyat Yoksa Hata Yazdır
 168.                     if (!$fiyatSuanVarMi) {
 169.                         echo '<hr><span style="color: red;">"<b>Rezervasyona Uygun Değildir!</b>"</span><br>Fiyat bilgisi bulunmayan günler mevcut.<br>Lütfen Dönemlik Fiyatlar Listemize Bakınız';
 170.                         exit();
 171.                     }
 172.                 }
 173.                 // KULLANICININ SEÇTİĞİ GÜN MİN KONAKLAMA SÜRESİ ALTINDA MI ?
 174.                 if ($gun_sayisi<$min['konaklama_gunu']) {
 175.                     echo'<hr><span style="color: red;">"<b>Rezervasyona Uygun Değildir!</b>"</span><br>Seçtiğiniz günler minimum konaklama süresinin altındadır.<br><b> Minimum '.$min['konaklama_gunu'].' Gün Seçmeniz Gerekiyor!</b>';
 176.                     exit();    
 177.                 }
 178.  
 179.  
 180.                   $fiyat['toplamOdencek']     =     $fiyat['konaklama']+$fiyat['depozito'];
 181.                   
 182.                   // SONUÇ YAZISI (KONAKLAMA ÜCRET;)
 183.                   $sonucYazisi='<hr><div style="color: green;"><b>REZERVASYONA UYGUNDUR</b></div><div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;">Konaklama ('.$gun_sayisi.' Gece):</div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($fiyat['konaklama']).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div><div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;">Depozito Ücreti:</div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($fiyat['depozito']).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div>';
 184.                                                 // <div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;">Depozito Ücreti:</div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($depozitoUcreti).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div>
 185.                   // KULLANICININ SEÇTİĞİ GÜN SAYISINA GÖRE TEMİZLİK ÜCRETİ EKLENSİN VEYA EKLENMESİN KONTROLÜ (TEMİZLİK ÜCRETİ)
 186.                   if ($gun_sayisi < $min['temizlik_gunu']) {
 187.                     $fiyat['toplamOdencek']+=$fiyat['temizlik'];
 188.                     $sonucYazisi.='<div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;">Temizlik Ücreti:</div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($fiyat['temizlik']).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div>';
 189.                   }
 190.  
 191.                   // ÖN ÖDEME TUTARINI HESAPLAMA İŞLEMİ
 192.                   if ($odemeTuru=="onOdeme") {
 193.                     // ÖNDEN ÖDENİCEK FİYAT
 194.                     $fiyat['onOdeme']      =     ($fiyat['toplamOdencek'] * intval($OnOdemeOrani)) / 100;
 195.  
 196.                     // KALAN ÖDENİCEK FİYAT
 197.                     $sonucYazisi          .=    '<div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;"><b>TOPLAM FİYAT:</b></div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($fiyat['toplamOdencek']).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div>';
 198.                     $fiyat['kalanOdenicek']   =     $fiyat['toplamOdencek']  - $fiyat['onOdeme'];
 199.                     $sonucYazisi          .=    '<hr><div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;"><b>Ön Ödeme:</b></div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($fiyat['onOdeme']).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div>';
 200.                     $sonucYazisi          .=    '<div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;"><b>Eve Girişte Ödenecek:</b></div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($fiyat['kalanOdenicek']).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div>';
 201.  
 202.                   }else{
 203.                     $sonucYazisi          .=    '<hr><div style="color: black;"><div style="float: left; width: 50%;"><b>Ödenecek Fiyat:</b></div><div style="float: right; width: 50%; text-align: right;"><b>'.fiyat($fiyat['toplamOdencek']).' ₺</b></div><div style="clear: both;"></div></div>';
 204.                   }
 205. // 
 206.                   echo $sonucYazisi;
 207.  
 208.  
 209.  
 210.  
 211.                 if (isset($_POST["a"])==1 && isset($_SESSION['kadi'])) {
 212.                     if ($kullanici['yetki']!=1) {
 213.                       $durum=0;
 214.                     $rezervasyonsorgu=$db->prepare("SELECT * from rezervasyon where kullanici_id=? AND villaid=? AND durum=0 ORDER BY ID DESC LIMIT 1");
 215.                     $rezervasyonsorgu->execute(array($kullanici['id'],$villaid));
 216.                     $rezervasyondetay=$rezervasyonsorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 217.  
 218.                     if ($rezervasyondetay) {
 219.                         $stmt = $db->prepare("DELETE FROM rezervasyon WHERE kullanici_id =? AND villaid =? AND durum=0 LIMIT 1");
 220.                         $stmt->execute(array($kullanici['id'],$villaid));
 221.                         $stmt2=$stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 222.                         if ($stmt2) {
 223.                             echo"Silindi";
 224.                         }
 225.                     }  
 226.                     }else{
 227.                       $durum=1;
 228.                     }
 229.  
 230.  
 231.                      $rezervasyonekle = $db->prepare("INSERT INTO rezervasyon (`villaid`,`giris_tarih`,`cikis_tarih`,`durum`,`kullanici_id`,`ad_soyad`,`telefon`,`mail`,`detay`,`fiyat`,`onOdemeFiyati`,`villayaGiristeOdenecek`,`adet`,`tarih`) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");
 232.                      $rezervasyonekle->execute(array($villadetay['villaid'],$giristarihi,$cikistarihi,$durum,$kullanici['id'],$kullanici['ad']." ".$kullanici['soyad'],$kullanici['telefon'],$kullanici['mail'],"Notu Yok",$toplamOdencekFiyat,$onOdemeFiyati,$villayaGiristeOdenecek,$depozitoUcreti,$temizlikUcreti,$i,$simdikizaman));
 233.  
 234.                     if ($rezervasyonekle) {
 235.                         $rezervasyonsorgu=$db->prepare("SELECT * from rezervasyon where kullanici_id=? AND villaid=? AND durum=0 LIMIT 1");
 236.                         $rezervasyonsorgu->execute(array($kullanici['id'],$villaid));
 237.                         $rezervasyondetay=$rezervasyonsorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 238.                         $id=$rezervasyondetay['id'];
 239.                         echo'V7IoJ2m2n/NtvnLgGsZozAL3qaV/wRZBtBrgbGSQkPs=';
 240.                         
 241.                         $villasorgu2=$db->prepare("SELECT * from villalar where id=?");
 242.                         $villasorgu2->execute(array($villaid));
 243.                         $villa=$villasorgu2->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 244.  
 245.  
 246. $mail = new PHPMailer(true); //PHPMailer Sınıfı aktif ettik.
 247. try {
 248.  
 249.     $mail->setLanguage('tr'); //Dil ayarını yaptık.
 250.     //$mail->SMTPDebug = 2;  herhangi bir hata oluştuğunda ayrıntılı bir şekilde bilgi verecektir.
 251.     $mail->isSMTP();  //SMTP ayarını aktif etmek.
 252.     $mail->Host = 'mail.kurumsaleposta.com'; //mail servisi host name
 253.     $mail->SMTPAuth = true; //smtp sunucu
 254.     $mail->Username = 'noreply@seyahatvillam.com'; //alıcı mail adresi
 255.     $mail->Password = 'SabanYasar94';  //alıcı mail adresi parolası
 256.     $mail->SMTPSecure = 'SSL'; //STMP güvenliği
 257.     $mail->Port = 587; //STMP port ayarı
 258.     $mail->CharSet = 'UTF-8';
 259.  
 260.     // maili gönderen kişi
 261.     $mail->setFrom("noreply@seyahatvillam.com", "Seyahat Villam | NoReply"); //Gonderen mail
 262.     $mail->addAddress($kullanici['mail'],""); //alıcı mail
 263.     $mail->addReplyTo("noreply@seyahatvillam.com", "Seyahat Villam | NoReply"); //Gonderen mail
 264.  
 265.  
 266.  
 267.     $mail->isHTML(true); //HTML formatı aktif
 268.     $mail->Subject = "Rezervasyon Detaylarınız"; //Mesaj konusu
 269.     $mail->Body = '
 270. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 271. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
 272. <head>
 273. <!--[if gte mso 9]>
 274. <xml>
 275.   <o:OfficeDocumentSettings>
 276.     <o:AllowPNG/>
 277.     <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
 278.   </o:OfficeDocumentSettings>
 279. </xml>
 280. <![endif]-->
 281.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 282.   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 283.   <meta name="x-apple-disable-message-reformatting">
 284.   <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><!--<![endif]-->
 285.   <title></title>
 286.   
 287.     <style type="text/css">
 288.       @media only screen and (min-width: 620px) {
 289.   .u-row {
 290.     width: 600px !important;
 291.   }
 292.   .u-row .u-col {
 293.     vertical-align: top;
 294.   }
 295.  
 296.   .u-row .u-col-100 {
 297.     width: 600px !important;
 298.   }
 299.  
 300. }
 301.  
 302. @media (max-width: 620px) {
 303.   .u-row-container {
 304.     max-width: 100% !important;
 305.     padding-left: 0px !important;
 306.     padding-right: 0px !important;
 307.   }
 308.   .u-row .u-col {
 309.     min-width: 320px !important;
 310.     max-width: 100% !important;
 311.     display: block !important;
 312.   }
 313.   .u-row {
 314.     width: 100% !important;
 315.   }
 316.   .u-col {
 317.     width: 100% !important;
 318.   }
 319.   .u-col > div {
 320.     margin: 0 auto;
 321.   }
 322. }
 323. body {
 324.   margin: 0;
 325.   padding: 0;
 326. }
 327.  
 328. table,
 329. tr,
 330. td {
 331.   vertical-align: top;
 332.   border-collapse: collapse;
 333. }
 334.  
 335. p {
 336.   margin: 0;
 337. }
 338.  
 339. .ie-container table,
 340. .mso-container table {
 341.   table-layout: fixed;
 342. }
 343.  
 344. * {
 345.   line-height: inherit;
 346. }
 347.  
 348. a[x-apple-data-detectors='."true".'] {
 349.   color: inherit !important;
 350.   text-decoration: none !important;
 351. }
 352.  
 353. table, td { color: #000000; } #u_body a { color: #0000ee; text-decoration: underline; } @media (max-width: 480px) { #u_content_heading_1 .v-container-padding-padding { padding: 30px 10px 20px !important; } #u_content_heading_1 .v-font-size { font-size: 26px !important; } #u_content_image_1 .v-src-width { width: auto !important; } #u_content_image_1 .v-src-max-width { max-width: 50% !important; } #u_content_text_1 .v-container-padding-padding { padding: 60px 10px 10px !important; } #u_content_text_2 .v-container-padding-padding { padding: 10px !important; } #u_content_button_1 .v-container-padding-padding { padding: 10px !important; } #u_content_button_1 .v-size-width { width: 65% !important; } #u_content_text_3 .v-container-padding-padding { padding: 10px 10px 30px !important; } #u_content_social_1 .v-container-padding-padding { padding: 30px 10px 10px !important; } #u_content_text_4 .v-container-padding-padding { padding: 10px 10px 30px !important; } }
 354.     </style>
 355.   
 356.   
 357.  
 358. <!--[if !mso]><!--><link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700&display=swap" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Epilogue:wght@500&display=swap" rel="stylesheet" type="text/css"><!--<![endif]-->
 359.  
 360. </head>
 361.  
 362. <body class="clean-body u_body" style="margin: 0;padding: 0;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #ecf0f1;color: #000000">
 363.   <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]-->
 364.   <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]-->
 365.   <table id="u_body" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;min-width: 320px;Margin: 0 auto;background-color: #ecf0f1;width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
 366.   <tbody>
 367.   <tr style="vertical-align: top">
 368.     <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top">
 369.     <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ecf0f1;"><![endif]-->
 370.     
 371.  
 372. <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: transparent">
 373.   <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 600px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: transparent;">
 374.     <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;height: 100%;background-color: transparent;">
 375.       <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:600px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]-->
 376.       
 377. <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="600" style="width: 600px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]-->
 378. <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 600px;display: table-cell;vertical-align: top;">
 379.   <div style="height: 100%;width: 100% !important;">
 380.   <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing: border-box; height: 100%; padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;"><!--<![endif]-->
 381.   
 382. <table id="u_content_heading_1" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 383.   <tbody>
 384.     <tr>
 385.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:60px 10px 20px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 386.         
 387.   <h1 class="v-font-size" style="margin: 0px; line-height: 130%; text-align: center; word-wrap: break-word; font-family: Epilogue; font-size: 32px; "><strong>Seyahat Villam | Rezervasyon</strong></h1>
 388.  
 389.       </td>
 390.     </tr>
 391.   </tbody>
 392. </table>
 393.  
 394. <table id="u_content_image_1" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 395.   <tbody>
 396.     <tr>
 397.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px 10px 0px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 398.         
 399. <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 400.   <tr>
 401.     <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center">
 402.       
 403.       <img align="center" border="0" src="seyahatvillam.com/images/image-4.png" alt="" title="" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 55%;max-width: 319px;" width="319" class="v-src-width v-src-max-width"/>
 404.       
 405.     </td>
 406.   </tr>
 407. </table>
 408.  
 409.       </td>
 410.     </tr>
 411.   </tbody>
 412. </table>
 413.  
 414.   <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]-->
 415.   </div>
 416. </div>
 417. <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]-->
 418.       <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]-->
 419.     </div>
 420.   </div>
 421. </div>
 422.  
 423.  
 424.  
 425. <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: transparent">
 426.   <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 600px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: transparent;">
 427.     <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;height: 100%;background-color: transparent;">
 428.       <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:600px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]-->
 429.       
 430. <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="600" style="background-color: #ffffff;width: 600px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]-->
 431. <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 600px;display: table-cell;vertical-align: top;">
 432.   <div style="background-color: #ffffff;height: 100%;width: 100% !important;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;">
 433.   <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing: border-box; height: 100%; padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;"><!--<![endif]-->
 434.   
 435. <table id="u_content_text_1" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 436.   <tbody>
 437.     <tr>
 438.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:60px 30px 10px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 439.         
 440.   <div class="v-font-size" style="line-height: 140%; text-align: justify; word-wrap: break-word;">
 441.     <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"><strong>Merhaba '.$kullanici['ad']." ".$kullanici['soyad'].'</strong>,</p>
 442. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"> </p>
 443. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Siparişiniz şu anda oluşturuldu ve ilgili kişilere sipariş detaylarınız gönderildi. En yakın zamanda Seyahat Villam Yetkililerimiz sizi arayıp bilgi vereceklerdir.</p>
 444. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.</p>
 445. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"> </p>
 446. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"> </p>
 447. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"><strong>Ürün Adı:</strong> '.$villa['villa_ad'].'</p>
 448. <p style="line-height: 140%;"><strong>Sipariş Numarası:</strong> #'.$id.'</p>
 449. <p style="line-height: 140%;"><strong>Sipariş Tarihi:</strong> '.$rezervasyondetay['tarih'].'</p>
 450. <p style="line-height: 140%;"><strong><span style="text-decoration: line-through; line-height: 19.6px;">-------------------------------------------------------------</span></strong></p>
 451. <p style="line-height: 140%;"><strong>Giriş Tarihi:</strong> '.tarih($rezervasyondetay['giris_tarih']).'</p>
 452. <p style="line-height: 140%;"><strong>Çıkış Tarihi:</strong> '.tarih($rezervasyondetay['cikis_tarih']).'</p>
 453. <p style="line-height: 140%;"> </p>
 454. <p style="line-height: 140%;"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.4px;"><strong>Ön ödeme:</strong></span></p>
 455. <p style="line-height: 140%;"><span style="color: #000000; line-height: 19.6px;">'.fiyat($onOdemeFiyati)." TL".' ('.$i.' Gün)</span></p>
 456. <p style="line-height: 140%;"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.4px;"><strong>Villaya Girişte Ödenecek:</strong></span></p>
 457. <p style="line-height: 140%;"><span style="color: #000000; line-height: 19.6px;">'.fiyat($villayaGiristeOdenecek)." TL".' ('.$i.' Gün)</span></p>
 458. <p style="line-height: 140%;"> </p>
 459. <p style="line-height: 140%;"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.4px;"><strong>Toplam Ödenicek Fiyat:</strong></span></p>
 460. <p style="line-height: 140%;"><span style="color: #000000; line-height: 19.6px;">'.fiyat($toplamOdencekFiyat)." TL".' ('.$i.' Gün)</span></p>
 461. <p style="line-height: 140%;"> </p>
 462.   </div>
 463.  
 464.       </td>
 465.     </tr>
 466.   </tbody>
 467. </table>
 468.  
 469. <table id="u_content_text_2" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 470.   <tbody>
 471.     <tr>
 472.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px 10px 10px 30px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 473.         
 474.   <div class="v-font-size" style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;">
 475.     <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"><strong>Sipariş İptali için:</strong></p>
 476.   </div>
 477.  
 478.       </td>
 479.     </tr>
 480.   </tbody>
 481. </table>
 482.  
 483. <table id="u_content_button_1" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 484.   <tbody>
 485.     <tr>
 486.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px 10px 10px 30px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 487.         
 488.   <!--[if mso]><style>.v-button {background: transparent !important;}</style><![endif]-->
 489. <div align="left">
 490.   <!--[if mso]><v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="" style="height:37px; v-text-anchor:middle; width:168px;" arcsize="0%"  stroke="f" fillcolor="#ff5770"><w:anchorlock/><center style="color:#FFFFFF;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;"><![endif]-->  
 491.     <a href="" target="_blank" class="v-button v-size-width v-font-size" style="box-sizing: border-box;display: inline-block;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;text-decoration: none;-webkit-text-size-adjust: none;text-align: center;color: #FFFFFF; background-color: #ff5770; border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; width:30%; max-width:100%; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; word-wrap:break-word; mso-border-alt: none;font-size: 14px;">
 492.       <span style="display:block;padding:10px 20px;line-height:120%;">IPTAL</span>
 493.     </a>
 494.   <!--[if mso]></center></v:roundrect><![endif]-->
 495. </div>
 496.  
 497.       </td>
 498.     </tr>
 499.   </tbody>
 500. </table>
 501.  
 502. <table id="u_content_text_3" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 503.   <tbody>
 504.     <tr>
 505.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px 10px 60px 30px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 506.         
 507.   <div class="v-font-size" style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;">
 508.     <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Saygılarımızla,</p>
 509. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"> </p>
 510. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"><span style="color: #ff5770; line-height: 19.6px;"><strong>Keyifli Tatiller!!!</strong></span></p>
 511. <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Seyahat Villam Ekibi</p>
 512.   </div>
 513.  
 514.       </td>
 515.     </tr>
 516.   </tbody>
 517. </table>
 518.  
 519.   <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]-->
 520.   </div>
 521. </div>
 522. <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]-->
 523.       <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]-->
 524.     </div>
 525.   </div>
 526. </div>
 527.  
 528.  
 529.  
 530. <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: transparent">
 531.   <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 600px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: transparent;">
 532.     <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;height: 100%;background-color: transparent;">
 533.       <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:600px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]-->
 534.       
 535. <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="600" style="width: 600px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]-->
 536. <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 600px;display: table-cell;vertical-align: top;">
 537.   <div style="height: 100%;width: 100% !important;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;">
 538.   <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing: border-box; height: 100%; padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;"><!--<![endif]-->
 539.   
 540. <table id="u_content_social_1" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 541.   <tbody>
 542.     <tr>
 543.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:60px 10px 10px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 544.         
 545. <div align="center">
 546.   <div style="display: table; max-width:140px;">
 547.   <!--[if (mso)|(IE)]><table width="140" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:140px;"><tr><![endif]-->
 548.   
 549.     
 550.     <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 15px;" valign="top"><![endif]-->
 551.     <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="width: 32px !important;height: 32px !important;display: inline-block;border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 15px">
 552.       <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top">
 553.         <a href="https://instagram.com/" title="Instagram" target="_blank">
 554.           <img src="seyahatvillam.com/images/image-1.png" alt="Instagram" title="Instagram" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important">
 555.         </a>
 556.       </td></tr>
 557.     </tbody></table>
 558.     <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]-->
 559.     
 560.     <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 15px;" valign="top"><![endif]-->
 561.     <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="width: 32px !important;height: 32px !important;display: inline-block;border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 15px">
 562.       <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top">
 563.         <a href="https://facebook.com/" title="Facebook" target="_blank">
 564.           <img src="seyahatvillam.com/images/image-2.png" alt="Facebook" title="Facebook" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important">
 565.         </a>
 566.       </td></tr>
 567.     </tbody></table>
 568.     <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]-->
 569.     
 570.     <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]-->
 571.     <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="width: 32px !important;height: 32px !important;display: inline-block;border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 0px">
 572.       <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top">
 573.         <a href="https://twitter.com/" title="Twitter" target="_blank">
 574.           <img src="seyahatvillam.com/images/image-3.png" alt="Twitter" title="Twitter" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important">
 575.         </a>
 576.       </td></tr>
 577.     </tbody></table>
 578.     <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]-->
 579.     
 580.     
 581.     <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]-->
 582.   </div>
 583. </div>
 584.  
 585.       </td>
 586.     </tr>
 587.   </tbody>
 588. </table>
 589.  
 590. <table id="u_content_text_4" style="font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
 591.   <tbody>
 592.     <tr>
 593.       <td class="v-container-padding-padding" style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px 100px 60px;font-family:'."Open Sans".',sans-serif;" align="left">
 594.         
 595.   <div class="v-font-size" style="line-height: 160%; text-align: center; word-wrap: break-word;">
 596.     <p style="font-size: 14px; line-height: 160%;">Uygun fiyatlı güvenilir villa kiralama hizmeti <span style="color: #000000; line-height: 22.4px;"><a rel="noopener" href="http://www.SeyahatVillam.com" target="_blank" style="color: #000000;">www.SeyahatVillam.com</a></span></p>
 597. <p style="font-size: 14px; line-height: 160%;"> </p>
 598. <p style="font-size: 14px; line-height: 160%; text-align: center;">© 2023 All Rights Reserved</p>
 599.   </div>
 600.  
 601.       </td>
 602.     </tr>
 603.   </tbody>
 604. </table>
 605.  
 606.   <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]-->
 607.   </div>
 608. </div>
 609. <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]-->
 610.       <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]-->
 611.     </div>
 612.   </div>
 613. </div>
 614.  
 615.  
 616.     <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]-->
 617.     </td>
 618.   </tr>
 619.   </tbody>
 620.   </table>
 621.   <!--[if mso]></div><![endif]-->
 622.   <!--[if IE]></div><![endif]-->
 623. </body>
 624.  
 625. </html>
 626.  
 627.     ';
 628.  
 629.     $mail->send();
 630. } catch (Exception $e){
 631.     echo $e->errorMessage();
 632. }
 633.  
 634.  
 635.  
 636.                     }
 637.                 }
 638.             }
 639.         }
 640.     }else{
 641.         echo'<hr><div style="color: red;" class="form-group mb-2"><b>Boş alan bırakmayınız!</b></div>';
 642.         exit();
 643.     }
 644. }else{
 645.     echo'Lütfen tarih seçiniz!';
 646.     exit();
 647. }
 648.  
 649. ?>
File Description
 • ss
 • PHP Code
 • 29 Sep-2023
 • 37.3 Kb
You can Share it: